CREATE,ACCELERATE FOR THE TIMES!
Number Search
Key words search
水龙头
水龙头
        水龙头分普通水龙头和两用水龙头两大类,WSW轴承起的作用可以将普通水龙头与旋扣器合二为一。
        冲管盘根总成采用盒式结构,可在钻台上迅速更换,不须拆下水龙带和鹅颈管。
        使用WSW轴承的水龙头符合美国石油协会API Spec 8C PSL1 产品规范,允许使用API标志。

Related products

Links