CREATE,ACCELERATE FOR THE TIMES!
Number Search
Key words search
风能
风能
提高风电机的性能和盈利性
 
       WSW正在设计和开发更具效益的轴承、密封件、状态监测系统和润滑系统。 
       WSW的工程师与原设备制造商和风场经营商携手合作,提供各类专门的解决方案,从而优化新型与现有风力发电机设计的可靠性和性能。 
 

风能Application

Links